Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wstęp

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żmigrodzie działa już ponad 40 lat. Zatrudnieni są w niej psycholodzy, pedagodzy, logopeda i lekarz psychiatra.

Misją Poradni jest komplementarne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wspiera-pomaga-planuje-informuje-diagnozuje.

Odpowiadając na potrzeby środowiska, realizuje zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej wszystkim swoim klientom. Dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Wspiera ich rodziców, naauczycieli i placówki oświatowe w pracy nad projakościowym rozwojem.

Działanie w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia realizuje poprzez diagnozę

( psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną) orzecznictwo, terapię ( psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) mediacje, poradnictwo, konsultacje, opiniowanie, prowadzenie grup wsparcia, działalność profilaktyczną i informacyjno szkoleniową oraz interwencja kryzysowa.

Działania poradni charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na inowacje, wszechstronie wykształcona kadra. Pracownicy poradni pracując na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno- wychowawczego działają profesjonalnie, zgodnie z przyjętym Kodeksem Etyki, wskazują problemy i omawiają metody i formy współpracy. Dzięki holistycznym metodą doskonali i rozwija potencjał tkwiący w każdym dziecku ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Pomaga w pokonywaniu trudności rozwojowych i wychowawczych.

Poradnia prowadzi współprace ze środowiskiem lokalnym, i instytucjami, placówkami oświatowymi oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wzjaemnego rozwoju, lepszego porozumienia i zaspakajania potrzeb osób korzystającym z pomocy poradni.

W poradni dba się również o ochrone przetwarzania danych, z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.

 

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI:

- Do zadań pracowników należy działalność diagnostyczna, profilaktyczna i terapeutyczna oraz konsultacja prowadzona w celu zabezpieczenia działań poradni wynikających z treści statutu Poradni.

- Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania równieś w ramach działających w Poradni pracowni i zespołów.

- Prawa i obowiązki nauczycieli Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 1997, nr 56, poz. 357 z późn. zm).

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PORADNI:

1. Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma za zadanie:

- dokonywać diagnozy psychologicznej potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego,

- prowadzić różnego rodzaju formy terapii psychologicznej i społecznej w stosunku do dzieci i młodzieży,

- prowadzić spotkania indywidualne psychoedukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy psychologicznej,

- prowadzić grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne, terapetyczne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy psychologicznej,

- przyjmować zgłoszenia sytuacji konfliktowych, stanowiących zagrożenie dla interesów dziecka, rozumianych zgodnie z Konwecją o Prawach Dziecka i podejmować działania mediacyjne w celu ich rozwiązania,

- wspierać nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów i rozwiązujacych trudności i problemy wychowawcze poprzez:

* prowadzenie punktów konsultacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach,

* prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,

* branie udziału w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych,

* wygłaszanie prelekcji dla nauczycieli i rodziców,

* udział w zespołach wychowawczych przedszkoli, szkół i placówek,

* prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,

- udzielać pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci, w tym udzielać pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci z wymitnymi uzdolnieniami,

- podejmować działania z zakresu profilaktyki i uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzić edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- udzielać pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

- wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję z rodziny,

- wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły,

- prowadzić badania dzieci oraz dorosłych- będących w kofliktach zagrażających dziecku- w zakresie przyczyn sytuacji konfliktowych, istniejących dysfunkcji lub zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,

- udzielać rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem, w tym udzialać wskazówek i porad,

- monitorować losy dzieci przyjmowanych w poradni.

2. Pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma za zadanie:

- dokonywać diagnozy pedagogicznej potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy,

- prowadzić różnego rodzaju formy terapii pedagogicznej i społecznej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz wskazywać odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego,

- prowadzić indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy pedagogicznej,

- prowadzić zajęcia grupowe psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w celu niesienia pomocy pedagogicznej,

- udzielać rodzicom porad i instruktaży, dotyczących sposobów, metod, technik pracy z dziećmi oraz na temat materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury,

- przyjmować zgłoszenia sytuacyji konfliktowych, stanowiących zagrożenie dla interesów dziecka, rozumianych zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka. Podejmować działania mediacyjne w celu ich rozwiązywania,

- wspierać nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:

* udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb osychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

* prowadzenie punktór konsultacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach,

* prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instutacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,

* branie udziału w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych,

* wygłaszanie prelekcji dla nauczycieli i rodziców,

* udział w zespołach wychowawczych przedszkoli, szkół i placówek,

* prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.

- udzielać pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych mozliwości oraz mocnych stron dzieci, w tym pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu mozliwości dzieci wybitnie uzdolnionych,

- wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- podejmować działania z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzić edukacjęprozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- udzielać pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

- wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny,

- wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły,

- prowadzić badania dzieci oraz dorosłych- będących w konfliktach zagrażających dziecku- w zakresie przyczyn sytuacji konfliktowych, istniejących dysfunkcji lub zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,

- udzialać rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem, w tym udzielać wskazówek i porad,

- monitorować losy dzieci przyjmowanych w poradni.

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny